Loading...

Thịnh Đường Huyễn Dạ Tập 39 | Phim Trung Quốc

views: 562

Publication date: 30-11-2018


Thịnh Đường Huyễn Dạ Tập 39 - Câu chuyện bắt đầu sau khi Đường Tam Tạng (Ấn Tiểu Thiên) viên tịch, trên cổ tay để lại Cửu Tinh Thiên Châu có khắc bí tịch của kỳ môn thuật mà ông mang về từ Thiên Trúc. Hai đệ tử của ông là Thiên Xu (Viên Văn Khang) và Thiên Kiều (Lưu Thiên Tá) vì tranh đoạt Cửu Tinh Thiên Châu mà gây ra đại họa khiến Từ Ân Tự bị hỏa thiêu, các sư huynh đệ chết nhiều vô số, Cửu Tinh Thiên Châu cũng thất lạc.

Comment